- Regulamin

REGULAMIN FORUM AUDIOLUB

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum portalu internetowego znajdującego się pod adresem „audiolub.pl”. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum Audiolub.
1.2. Usługa świadczona jest przez audiolub.pl.
1.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
1.4. Każdy użytkownik Forum samodzielne decyduje pod jaką nazwą/loginem występuje na Forum. Samodzielnie określa hasło dostępu do forum i własnego konta.

2. Zasady ogólne obowiązujące na Forum Audiolub:

2.2. Tworzone na Forum tematy muszą mieć związek z działem tematycznym w którym się znajdują. W treści dyskusji należy odnosić się tematu, bez zbędnych dygresji i ocen dotyczących autora lub przedstawionego zagadnienia.
2.3. Przed założeniem nowego tematu należy sprawdzić, czy na Forum nie występuje temat lub tematy o podobnej treści, używając w tym celu wyszukiwarki. Zalecane jest kontynuowanie istniejących już wątków. Nie należy dokonywać wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już wcześniej poprawnej odpowiedzi.
2.4. Wypowiadając się w temacie, odpowiadając na pytania w swojej wypowiedzi cytować należy jedynie tę część wypowiedzi, do której się odnosimy, nie zaś całe posty.
2.5. Nie należy zaśmiecać Forum przez posty niewnoszące treści merytorycznej (np. krótkie zdania typu „nie zgadzam się”, emotikonki, fragmenty cytatów z innych postów) lub treści obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
2.6. Dyskusje na Forum Audiolub muszą być prowadzone w sposób kulturalny, z poszanowaniem godności innych użytkowników Forum a także osób trzecich.
2.7. Na forum Audiolub niedopuszczalne jest:
2.7.1. Udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
2.7.2. Rejestracja i korzystanie z więcej niż jednego konta/loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden lub kolejne loginy Forumowicza mogą zostać zablokowane przez Administrację Forum.
2.7.3. Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z konta/loginu Forumowicza osobom trzecim.
2.7.4. Rejestrowanie loginów mogących uchodzić za obraźliwe lub zawierające treści/obrazy/wizerunki o charakterze wulgarnym, politycznym, naruszających dobry smak.
2.7.5. Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
2.7.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2.7.7. Rozpowszechnianie treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, naruszających obowiązujące standardy etyczne, propagowanie treści niezgodnych z polskim prawem, naruszających cudze prawa autorskie.
2.7.8. Zamieszczanie treści szerzących nienawiść w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej - w szczególności ze względu na wiek, płeć, wyznanie, narodowość czy światopogląd, treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Forumowiczów lub osób trzecich. Niedopuszczalne jest zamieszczanie gróźb użycia przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i naruszających zasady Netykiety.
2.7.9. Zamieszczanie treści o charakterze komercyjnym, rozpowszechnianie, bez zgody Administracji Forum, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy spamu wszelkiego rodzaju oraz wypowiedzi o charakterze trollingu.
2.7.10. Zamieszczanie poufnych informacji na temat osób trzecich (dane osobowe, prywatne maile publikowane bez zgody autora etc.) .
2.7.11. Wielokrotne zamieszczanie tych samych lub bardzo podobnych treści/ informacji w różnych wątkach i działach forum.
2.7.12. Zamieszczanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz zamieszczanie identycznych wpisów następujących po sobie.
2.7.13. Dokonywanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje, które miały miejsce w czasie znacznie odległym a treść zamieszczonej w niej informacji niczemu nie służy.
2.7.14. Zamieszczanie załączników nie związanych z prowadzoną dyskusją lub znajdujących się już na forum.

3. Administracja i Moderatorzy

3.1. Zalecać Forumowiczom korzystanie z Forum w zgodzie z obowiązującym regulaminem, w tym określać zasady uczestnictwa w forum.
3.2. Udzielać upomnień oraz blokować możliwość uczestniczenia w forum użytkownikom, którzy nie stosują się do zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminie forum.
3.3. W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń Administratora lub moderatorów zablokować konto Forumowicza na stałe lub usunąć je.
3.4. Dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie, poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego Działów Forum.
3.5. Należy pamiętać, że Moderatorzy i administratorzy nie przebywają na Forum przez całą dobę i nie mają obowiązku czytania wszystkich postów. Każdy post naruszający regulamin powinien być zgłoszony przez Forumowicza do moderacji poprzez …TU NAZWA NARZĘDZIA - FUNKCJI SYSTEMOWEJ FORUM. Moderatorzy mają obowiązek reakcji (przeczytania postu, podjęcia decyzji o moderacji) wyłącznie w stosunku do postów zgłoszonych jako nadużycie.
3.6. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego wykonywania poleceń Administracji i Moderatorów.
3.7. Uwagi i pytania dotyczące usunięcia konkretnego postu przez moderatora należy kierować do tegoż moderatora. Pytania i uwagi dotyczące decyzji o zablokowaniu możliwości korzystania z Forum lub przeniesieniu do grupy użytkowników z ograniczonymi prawami należy kierować do administracji Forum. Niedopuszczalna jest publiczna dyskusja na temat przyczyn usuwania poszczególnych wątków i postów lub sankcji wobec Forumowiczów, zaś wpisy o takiej treści będą usuwane jako niezgodne z regulaminem.

4. Prawa autorskie

4.2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Forumowicz upoważnia TU NAZWA NASZEJ FIRMY lub Audiolub.pl do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,
b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej,
c. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji NAZWA FIRMY stron internetowych.

5. Ochrona danych osobowych

5.2. NAZWA FIRMY/ Audiolub.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych uczestników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Forumowicza, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Postanowienia końcowe

6.2. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Forum.
6.3. Zalogowanie się na portalu i korzystanie z Forum oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6.4. Regulamin Forum obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja (lub NAZWA FIRMY) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Autorami niniejszego regulaminu są właściciele forum, czyli: Angel, Belfer54, Simpson, Miles, Sanwing.


Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.


Wróć do strony logowania