- Rejestracja

Regulamin Forum Audiolub

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określ zasady korzystania z Forum portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.audiolub.pl. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum Audiolub.
1.2. Usługa świadczona jest przez audiolub.pl.
1.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
1.4. Każdy użytkownik Forum samodzielne decyduje pod jaką nazwą/loginem występuje na Forum. Samodzielnie określa hasło dostępu do forum i własnego konta.

2. Zasady ogólne obowiązujące na Forum Audiolub:
2.1. Językiem używanym na Forum jest język polski. Niedopuszczalne jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Możliwe jest zamieszczanie wypowiedzi w języku obcym tylko wówczas, gdy autor przetłumaczy je na język polski.
2.2. Tworzone na Forum tematy muszą mieć związek z działem tematycznym w którym się znajdują. W treści dyskusji należy odnosić się tematu, bez zbędnych dygresji i ocen dotyczących autora lub przedstawionego zagadnienia.
2.3. Przed założeniem nowego tematu należy sprawdzić, czy na Forum nie występuje temat lub tematy o podobnej treści, używając w tym celu wyszukiwarki. Zalecane jest kontynuowanie istniejących już wątków. Nie należy dokonywać wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już wcześniej poprawnej odpowiedzi.
2.4. Wypowiadając się w temacie, odpowiadając na pytania w swojej wypowiedzi cytować należy jedynie tę część wypowiedzi, do której się odnosimy, nie zaś całe posty.
2.5. Nie należy zaśmiecać Forum przez posty niewnoszące treści merytorycznej (np. krótkie zdania typu „nie zgadzam się”, emotikonki, fragmenty cytatów z innych postów) lub treści obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
2.6. Dyskusje na Forum Audiolub muszą być prowadzone w sposób kulturalny, z poszanowaniem godności innych użytkowników Forum a także osób trzecich.
2.7. Na forum Audiolub niedopuszczalne jest:
2.7.1. Udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
2.7.2. Rejestracja i korzystanie z więcej niż jednego konta/loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden lub kolejne loginy Forumowicza mogą zostać zablokowane przez Administrację Forum.
2.7.3. Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z konta/loginu Forumowicza osobom trzecim.
2.7.4. Rejestrowanie loginów mogących uchodzić za obraźliwe lub zawierające treści/obrazy/wizerunki o charakterze wulgarnym, politycznym, naruszających dobry smak.
2.7.5. Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
2.7.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2.7.7. Rozpowszechnianie treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, naruszających obowiązujące standardy etyczne, propagowanie treści niezgodnych z polskim prawem, naruszających cudze prawa autorskie.
2.7.8. Zamieszczanie treści szerzących brak tolerancji, nienawiść w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej - w szczególności ze względu na wiek, płeć, wyznanie, narodowość czy światopogląd, w tym poglądy polityczne, treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Forumowiczów lub osób trzecich prezentujących inne poglądy i wyznających inne wartości. Niedopuszczalne jest zamieszczanie gróźb użycia przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i naruszających zasady Netykiety.
2.7.9. Zamieszczanie treści o charakterze komercyjnym, rozpowszechnianie, bez zgody Administracji Forum, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy, spamu wszelkiego rodzaju oraz wypowiedzi o charakterze trollingu.
2.7.10. zamieszczanie poufnych informacji na temat osób trzecich (dane osobowe, prywatne maile publikowane bez zgody autora etc.) .
2.7.11. Wielokrotne zamieszczanie tych samych lub bardzo podobnych treści/ informacji w różnych wątkach i działach forum.
2.7.12. Zamieszczanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz zamieszczanie identycznych wpisów następujących po sobie.
7.13. Dokonywanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje, które miały miejsce w czasie znacznie odległym a treść zamieszczonej w niej informacji niczemu nie służy.
2.7.14. Zamieszczanie załączników nie związanych z prowadzoną dyskusją lub znajdujących się już na forum.

3. Administracja i Moderatorzy
Administracja, moderatorzy Forum po zgłoszeniu naruszenia prawa lub obowiązującego regulaminu mogą:
3.1. Zalecać Forumowiczom korzystanie z Forum w zgodzie z obowiązującym regulaminem, w tym określać zasady uczestnictwa w forum.
3.2. Udzielać upomnień oraz blokować możliwość uczestniczenia w forum użytkownikom, którzy nie stosują się do zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminie forum.
3.3. W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń Administratora lub moderatorów zablokować konto Forumowicza na stałe lub usunąć je.
3.4. Dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie, poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego Działów Forum.
3.5. Należy pamiętać, że Moderatorzy i administratorzy nie przebywają na Forum przez całą dobę i nie mają obowiązku czytania wszystkich postów. Każdy post naruszający regulamin powinien być zgłoszony przez Forumowicza do moderacji poprzez maila, PW, główny kontakt z Administracją ze strony głównej. Moderatorzy mają obowiązek reakcji (przeczytania postu, podjęcia decyzji o moderacji) wyłącznie w stosunku do postów zgłoszonych jako nadużycie.
3.6. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego wykonywania poleceń Administracji i Moderatorów.
3.7. Uwagi i pytania dotyczące usunięcia konkretnego postu przez moderatora należy kierować do tegoż moderatora. Pytania i uwagi dotyczące decyzji o zablokowaniu możliwości korzystania z Forum lub przeniesieniu do grupy użytkowników z ograniczonymi prawami należy kierować do administracji Forum. Niedopuszczalna jest publiczna dyskusja na temat przyczyn usuwania poszczególnych wątków i postów lub sankcji wobec Forumowiczów, zaś wpisy o takiej treści będą usuwane jako niezgodne z regulaminem.

4. Prawa autorskie
4.1. Forumowicze zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Forumowicze zobowiązani są do wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Forumowicza na Forum, wypowiedź jego autorstwa, także którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. W zamian za świadczenie usługi, umożliwienie korzystania z Forum Forumowicz upoważnia Audiolub.pl do korzystania z Utworu bez ograniczeń, także terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,
b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej
c. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji audiolub.pl stron internetowych.
d. prawa autorskie do postów na forum audiolub.pl zostają zachowane na warunkach opisanych powyżej także w przypadku zakończenia uczestnictwa w forum przez forumowicza.

5. Ochrona danych osobowych i treści zamieszczanych na forum
5.1. Rejestrując się na portalu Audiolub jego uczestnik - Forumowicz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Audiolub.pl jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego. Zgoda Forumowicza może zostać wycofana w dowolnym momencie dowolną formą kontaktu z Administracją (np. PW, mail), co jest równoznaczne z usunięciem konta.
5.2. Audiolub.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych uczestników Forum innym osobom lub instytucjom, nie wykorzystuje do celów marketingowych itp., chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Forumowicza, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (z zastrzeżeniem punktu 5.3).
5.3. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usług (np. usługi hostingowej). Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. Usługi świadczy nam dostawca usług internetowych - firma home.pl i z tą firmą zawarta została umowa powierzenia (taki obowiązek nakładają na administrację przepisy RODO).
5.4. Zabrania się w myśl Art.81 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz Art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego rozpowszechniania wizerunku, zdjęć i materiałów zawartych na Forum Audiolub, bez zgody Administracji Forum.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Administracja Forum Audiolub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zasadach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
6.2. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Forum.
6.3. Zalogowanie się na portalu i korzystanie z Forum oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6.4. Regulamin Forum obowiązuje od momentu jego opublikowania. Admnistracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Akceptując Regulamin akceptujesz także Politykę Prywatności, z którą należy się bezwzględnie zapoznać, zaś dostępna jest pod poniższym linkiem:
viewtopic.php?f=33&t=480

Autorami niniejszego regulaminu są właściciele forum, czyli: Angel, Belfer54, Simpson, Miles, Sanwing.


________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.